Regulamin strony internetowej seaweed.pl

§ 1

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady zawierania i realizowania umów zawartych za pośrednictwem strony internetowej www.seaweed.pl, której właścicielem jest Karol Majewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Karol Majewski Zest Creations NIP:7311954225, REGON: 101380881,  adres wykonywania działalności i adres doręczeń: ul. Julianowska 1 lok 94, 91-473 Łódź, adres poczty elektronicznej [email protected] oraz adresy i numery kontaktowe wskazane na Stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowania obowiązujące przepisy prawa.
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24 z późn. zm.)

 

1§ 2

Definicje

 1. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin.
  2. Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem www.seaweed.pl
  3. Sprzedawca – Karol Majewski prowadzący działalność pod firmą Karol Majewski Zest Creations, NIP: 7311954225, REGON: 101380881,  adres wykonywania działalności i adres doręczeń: ul. Julianowska 1 lok 94, 91-473 Łódź, adres poczty elektronicznej [email protected] oraz adresy i numery kontaktowe wskazane na Stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.
  4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierającą umowę sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej.
  5. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę ze Sprzedawcą w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Produkt – dostępna na stronie internetowej rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe i spełniają wymogi prawa europejskiego i polskiego. 
  7. Umowa – umowa sprzedaży produktów zawierana na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Klientem, za pośrednictwem Strony internetowej.
  8. Usługa elektroniczna – usługa świadczona elektronicznie przez Sprzedawcę, która odbywa się bez jednoczesnej obecności Sprzedawcy i Klienta.
  9. Newsletter – usługa elektroniczna polegająca na otrzymywaniu informacji o promocjach i nowościach przesyłanych przez Sprzedawcę.
  10. Cena – określenie wysokości kwoty za jaką Klient może kupić produkty oferowane na stronie internetowej. Ceny są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena nie obejmuje kosztów przesyłki.
  11. Dzień roboczy – jest to dzień przypadający od poniedziałku do piątku.
  12. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający złożenie zamówienia, które prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży
  13. Kod rabatowy – kod uprawniający jego posiadacza do otrzymania jednorazowego obniżenia ceny. Wysokość obniżenia ceny i okres ważności kodu ustanawia Sprzedawca przy jego wydaniu. 

§ 3

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usługi elektronicznej świadczonej przez Sprzedawcę:

 1. urządzenie z dostępem do sieci internet (komputer, tablet, smartphone),
 2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies oraz java script,
 3. dostęp do poczty elektronicznej.

§ 4

Rodzaje i zakres usług elektronicznych

 1. Sprzedawca umożliwia korzystanie z następujących usług elektronicznych:
 1. formularza zamówienia,
 2. konta na stronie internetowej,
 3. newslettera.
 1. Sprzedawca udostępnia formularz zamówienia umożliwiający zamówienie produktów dostępnych na stronie internetowej.
 2. W celu skorzystania z formularza zamówienia należy: 
   1. wejść na stronę internetową,
   2. wybrać produkt będący w ofercie, który ma być przedmiotem umowy,
   3. umieścić go w koszyku poprzez naciśnięcie przycisku wyboru „Kup teraz”,
   4. po wybraniu wszystkich potrzebnych produktów przejść do „Koszyka”,
   5. wybrać rodzaj przesyłki oraz nacisnąć przycisk wyboru „Przejdź do kasy”,
   6. uzupełnić formularz zamówienia oraz wybrać sposób zapłaty,
   7. zaakceptować regulamin,
   8. przejść dalej klikając przycisk wyboru„ Kupuję i płacę”.
 3. W celu założenia konta na stronie internetowej należy:
   1. wejść na stronę internetową,
   2. wybrać produkt będący w ofercie, który ma być przedmiotem umowy,
   3. umieścić go w koszyku poprzez naciśnięcie przycisku wyboru „Kup teraz”  
   4. po wybraniu wszystkich potrzebnych produktów przejść do „Koszyka” 
   5. wybrać rodzaj przesyłki oraz kliknąć przycisk wyboru „Przejdź do kasy”
   6. uzupełnić formularz zamówienia oraz wybrać sposób zapłaty,
   7. zaznaczyć przycisk wyboru „Stworzyć konto?”
   8. zaakceptować regulamin,
   9. przejść dalej przy użyciu przycisku wyboru „Kupuję i płacę”.
 4. W celu skorzystania z newslettera należy : 
 1. wejść na stronę internetową,
 2. wybrać produkt będący w ofercie, który ma być przedmiotem umowy,
 3. umieścić go w koszyku poprzez naciśnięcie przycisku wyboru „Kup teraz”,
 4. po wybraniu wszystkich potrzebnych produktów przejść do „Koszyka” ,
 5. wybrać rodzaj przesyłki oraz kliknąć przycisk wyboru „Przejdź do kasy”,
 6. uzupełnić formularz zamówienia oraz wybrać sposób zapłaty,
 7. zaznaczyć przycisk wyboru „Chcę otrzymywać informację o nowościach i promocjach pocztą elektroniczną (opcjonalne).”
 8. zaakceptować regulamin,
 9. przejść dalej przy użyciu przycisku wyboru „Kupuję i płacę”.
 1. Każda z usług elektronicznych świadczona jest przez Sprzedawcę bezpłatnie.
 2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej:
  1. formularza zamówienia zostaje zawarta na czas korzystania z niego i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia,
  2. konta na stronie internetowej zostaje zawarta z chwilą utworzenia konta na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu po przesłaniu przez Klienta żądania usunięcia konta w serwisie internetowym,
  3. newslettera zostaje zawarta z chwilą wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu po przesłaniu żądania Klienta dotyczącego usunięcia go z tej usługi.
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w trybie natychmiastowym.

§5

Reklamacje usług elektronicznych

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony internetowej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem strony internetowej Klient może zgłaszać na adres: [email protected]
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, oraz wskazać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z świadczoną usługą elektroniczną
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni roboczych a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 6

Zawarcie umowy i jej realizacja

 1. W celu zawarcia umowy za pośrednictwem strony internetowej należy: 
   1. wejść na stronę internetową,
   2. wybrać produkt będący w ofercie, który ma być przedmiotem umowy,
   3. umieścić go w koszyku poprzez naciśnięcie przycisku wyboru „Kup teraz”,  
   4. po wybraniu wszystkich potrzebnych produktów przejść do „Koszyka”, 
   5. wybrać rodzaj przesyłki oraz kliknąć przycisk wyboru „Przejdź do kasy”,
   6. uzupełnić formularz zamówienia lub złożyć zamówienie za pośrednictwem wcześniej utworzonego konta na stronie internetowej oraz wybrać sposób zapłaty,
   7. zaakceptować regulamin,
   8. przejść dalej przy użyciu przycisku wyboru „Kupuję i płacę”.
 2. Zrealizowanie czynności, o których mowa w ust.1 stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z Sprzedawcą.
 3. Zawarcie umowy Sprzedawca potwierdza poprzez wysłanie na wskazany adres przez Klienta wiadomości e-mail, która zawiera podsumowanie produktów będących przedmiotem umowy.
 4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

§ 7

Dostawa

 1. Dostawy produktów kupionych na stronie internetowej realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Kupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem wybranego sposobu dostawy, który można wybrać przy składaniu zamówienia. 
 3. Koszt dostawy jest wskazany przy wyborze sposobu dostawy.
 4. Dostawa powinna być zrealizowana niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni roboczych od zawarcia umowy.
 5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń produktów mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki na adres [email protected] oraz w terminie do 7 dni  firmie kurierskiej lub innemu podmiotowi który zrealizował dostawę.
 6. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, Sprzedawca może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia. 

§8

Reklamacje wad produktów

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć produkt wolny od wad. 
 2. W przypadku, gdy produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są w szczególności przepisy art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29 z późn zm.) .
 3. Reklamacje należy składać na adres [email protected] lub na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Składając reklamację należy opisać wadę produktu.
 5. Produkt należy przesłać wraz z opisem wady produktu na adres Sprzedawcy.
 6. Zdanie poprzednie nie dotyczy wypadków, w których przesłanie produktu jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a Klient żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje. 
 7. Klient zobowiązany jest jednak przesłać produkt na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 1 regulaminu, jeśli Sprzedawca uzna to za konieczne do rozpatrzenia reklamacji.
 8. Sprzedawca najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. 
 9. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Sprzedawca poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca się nie ustosunkował do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 10. Sprzedawca nie udziela gwarancji na produkty oraz nie świadczy usług posprzedażowych.

§ 9

Odstąpienie od umowy

 1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.2017 r., poz. 683 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w stosunku do produktów, które noszą ślady użytkowania a w szczególności jeśli produkty posiadają zdjęta folię ochronną (mydła) lub zdjętą blendę zabezpieczająca (peelingi i masła do ciała) lub są uszkodzone (akcesoria i książki).
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w terminie wskazanym w punkcie 1 niniejszego paragrafu. 
 4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez Sprzedawcę.
 5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych danym zamówieniem albo ich części. W przypadku odstąpienia od umowy produktu zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw. 
 6. Sprzedający zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: [email protected] lub pocztą na adres Karol Majewski Zest Creations, ul. Włodarzewska 81/22, 02-393 Warszawa.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 8. Produkt należy odesłać na adres: Karol Majewski Włodarzewska 81/22, 02-383 Warszawa.
 9. Koszty odesłania produktu do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny ponosi Klient.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Konsument posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 4. może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 11

Ochrona Danych Osobowych

 1. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług elektronicznych oraz  strony internetowej zostały opisane w „Polityce prywatności i ochrony danych osobowych”, która dostępna jest na stronie internetowej w zakładce „Info”, „Polityka Prywatności”.
 2. Polityka prywatności, o której mowa w ust. 1 stanowi integralną część regulaminu.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.
 2. W przypadku wprowadzania zmian do regulaminu, Klient będzie o nich informowany za pośrednictwem strony internetowej  przynajmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem.